Правилник на играта „Спечели награди с Dali Vino Art Gallery“

Играта се провежда на Facebook страницата и Instagram на Dali Vino Art Gallery. Организира се и се провежда от „Дъ Кейс“ ООД, ЕИК: 204699553, адрес гр. София, ул. Христо Белчев 6, наричани по-долу за кратко „Организатор“.

Взимайки участие в играта на Facebook страницата или Instagram на Dali Vino Art Gallery (https://www.facebook.com/dalivino.art.gallery/ www.instagram.com/dalivino/  участниците потвърждават, че са пълнолетни и се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на игра (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

 1. Механизъм

За да се включи в играта, участникът трябва да коментира под поста с играта публикуван от Dali Vino Art Gallery на Facebook или Instagram страницата му от 13.05.2024г., като

 1. Отговори правилно на въпрос „Познай в кой град ще се намира най-новата галерия на Dali Vino?“
 2. Tагне приятел в коментара
 3. Хареса Facebook  или Instagram страницата на Dali Vino Art Gallery.

https://www.facebook.com/dalivino.art.gallery/

https://www.instagram.com/dalivino/

Периодът на играта е: от 17:00 ч. на 13.05.2024г. до 11:00 ч. на 17.05.2024г.

 1. Право на участие
 2. В играта имат право да се включат само физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на Dali Vino Art Gallery, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.

III. Награждаване

 1. Награда – ще бъдaт изтеглени 2 печеливши (1 за играта във Facebook и 1 за играта в  Instagram) , като наградите ще бъдат:

– 1 брой посещение за двама за събитие в една от четирите галерии на Dali Vino Art Gallery.

Печелившият ще бъдат изтеглен на томболен принцип. Тегленето и обявяването на печелившия ще се състои на 17.05.2024г. в коментар под поста с играта и като отделна публикация на Facebook и Intagram страницата на Dali Vino Art Gallery.

 1. Печелившият участник ще бъдат уведомен като бъде споменат в коментара обявяващ печелившите от играта, след което трябва да се свърже с Организатора в рамките на 72 часа. Ако Участникът не се свърже с Организатора в посоченото време или не отговаря на някое от условията в играта, то той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
 2. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточни или погрешни данни. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на томболен принцип чрез жребий.
 3. Наградата се получава на подадения от печелившия участник имейл адрес или физически адрес.
 4. Наградите не могат да бъде заменяни срещу друга или срещу нейната парична равностойност.
 5. Лични данни
 6. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администраторът във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградата.
 7. Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Общия регламент за защита на личните данни на физическите лица, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на Организатора на Играта.
 8. За целите на получаването на награда от промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, имейл адрес, телефон. Организаторът се задължава да се въздържа от използване на личните данни на печелившите участници за цели, различни от изрично упоменатите в настоящите официални правила.
 9. С цел доставяне на наградата до печеливш участник и доказване на изпълнение на задължението на Организатора за предоставяне на награда, личните данни по т. 12 ще бъдат съхранявани за период от 6 месеца след края на играта.
 10. Участниците имат право да възразят срещу събирането и обработката на личните им данни от Организатора, а Организаторът си запазва правото да откаже предоставяне на награда на печеливш участник при невъзможност за изпълнение. В този случай Организаторът няма да носи отговорност за неизпълнение на настоящите правила.
 11. Други Общи условия при провеждане на игри
 12. Възложителят си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.
 13. Включвайки се в играта участниците се съгласяват Организаторът да използва публично съдържанието, което те са предоставили, участвайки в играта.
 14. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 6 и т. 7 или по други подобни поводи.
 15. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – от родово компетентния съд в гр. София.
 16. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящите инициативи.
 17. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
 18. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответните игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
 19. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Фейсбук при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Пожелаваме ви успех!