ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА „Dali Vino”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Дъ Кейс” ЕООД, наричано по-долу с търговското си наименование „Dali Vino”, от една страна, и Потребителите на услугите, предоставяни от Dali Vino („Дъ Кейс” ЕООД) и потребителите на интернет страницaта, намираща се на домейнa www.dalivino.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните настоящи Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от Dali Vino, включително и чрез уебсайта www.dalivino.bg (наричани за краткост Услугите). С визуализирането на www.dalivino.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Dali Vino и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Dali Vino, като уреждат отношенията между нас и всеки един потребител.

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия следните термини имат следното значение:

  • Персонален/личен акаунт представлява профилът на клиент в Уеб сайта www.dalivino.bg;
  • Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
  • Уеб сайт е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на следния адрес в Интернет – www.dalivino.bg, на който е разположен Уеб сайта на Dali Vino. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от Dali Vino услуги.
  • Потребителско име е посоченото от клиента име или лична електронна поща, посредством която последният се индивидуализира при регистрацията си на Уеб сайта www.dalivino.bg.
  • Парола за достъп е персонален код, състоящ се от цифри, букви или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира клиента и дава право на достъп до неговия персонален акаунт в Уеб сайта www.dalivino.bg.
  • Клиент/Потребител е всяко физическо/юридическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от Dali Vino, както и всяко физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до Уеб сайта www.dalivino.bg, включително и чрез пренасочване от друг интернет сайт.
  • Клиентски/Потребителски профил е обособена част от Уеб сайта на Dali Vino, съдържаща информация за Потребителя, съхранявана при www.dalivino.bg, ползвана и обработвана съгласно Закона за защита на личните данни, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола за достъп.
1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Уеб сайтът www.dalivino.bg е собственост на „Дъ Кейс” ЕООД, ЕИК 204699553, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, район „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 6.

1.2. Настоящите Общи условия установяват условията и реда за ползване от Потребители на Уеб сайта www.dalivino.bg, независимо дали са се регистрирали в електронната система или ползват Уеб сайта, без да извършват регистрация.

1.3. Информация, данни или изображения, публикувани на Уеб сайта, не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като оферта, публично предложение, покана  или някакъв друг вид търговски метод.

1.4. Dali Vino e арт галерия за рисуване, където Потребителят има възможност да нарисува собствена творба на избрана любима картина, а ние от Dali Vino предоставяме на Потребителя всички арт материали и чаша вино без оцветители, за да може същия да завърши своята рисунка в рамките на 3 часа.

1.5. Възможно е Dali Vino да идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.dalivino.bg и на IP адреса на Потребителя.

1.6. Dali Vino има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Личните данни включват и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Dali Vino.

1.7. Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които Dali Vino изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от Dali Vino в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за поверителност и бисквитки на Dali Vino и останалото действащо законодателство.

1.8. Dali Vino полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна при или по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или виновни действия на трети лица.

1.9. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Dali Vino обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

2. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОРЪЧКИ

2.1. За извършване на поръчка за услугите на Dali Vino, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Dali Vino, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност и бисквитки на Dali Vino.

2.2. Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, след съгласие на Общите условия и Политиката за поверителност и бисквитки на Dali Vino, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Dali Vino, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Dali Vino може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Dali Vino по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

2.3. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността на Потребителя и другите изискуеми от електронната форма на Dali Vino данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Dali Vino има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

2.4. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през Уеб сайта на Dali Vino.

2.5. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведоми незабавно Dali Vino в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

2.6. Потребителите използват интерфейса на Уеб сайта на Dali Vino, за да сключват договор за поръчка по отношение на предлаганите от Dali Vino услуги.

2.7. Договорът за покупко-продажба на услугата се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез Уеб сайта на Dali Vino.

2.8. За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.

2.9. След избиране на една или повече услуги, предлагани от Dali Vino, Потребителят трябва да се регистрира за избраното от него събитие/услуга.

2.10. Необходимо е Потребителят да предостави данни за заявка, както и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на Уеб сайта.

2.11. Потребителят следва да направи плащането на заявената услуга в срок до 48 часа от момента на поръчката, като в случай на неплащане в този срок резервацията се счита за анулирана. Потребителят следва да използва уникалния идентификационен номер на поръчката като основание за плащане. Поръчката няма да бъде обработена преди получаване на плащането от Dali Vino.

2.12. При избор на услуга Потребителят получава потвърждение, че услугата му е заявена. Dali Vino може да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата.

2.13. Dali Vino не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

2.14. Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани под събитието. При извънредни обстоятелства Dali Vino си запазва правото да променя срока за изпълнение, като своевременно информира за това Потребителя.

2.15. При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за услуга автоматично се разваля, като Dali Vino се освобождава от задължението си за изпълнение на заявката.

2.16. В случай че Потребителят не присъства на събитието, независимо от причините за това и при липса на предварително уведомяване от страна на Потребителя за неприсъстието, услугата ще се счита за предоставена и Потребителят няма право на претенции към Dali Vino относно пропуснатото от него събитие, включително и за връщане на платената цена на поръчката.

3. ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

3.1. Dali Vino предоставя възможност на Потребителите за покупка на подаръчен ваучер под формата на Гифт Карта, който ваучер е валиден за срок до 3 (три) месеца от закупуването му.

3.2. Потребителите могат да поискат удължаване на срока на ваучера за допълнителен срок от 1 (един) месец, като предварително уведомят Dali Vino чрез посочения в Уеб сайта телефон.

3.3. Ваучерът на DaliVino под формата на Гифт Карта е с много гъвкави възможности и дава възможност Потребителят да постави сума по свой избор с едно единствено условие – сумата да бъде с минимална стойност от 35 лева. Картата дава възможност и за доплащане в случаите, в които сумата заложена в нея е по-малка от желаната заявка, като се заплаща само разликата.

3.4. Гифт картата може да се използва повече от веднъж, т.е. до изчерпване на сумата или до изтичане на активността на ваучера. След всяка покупка собственика на картата може да провери колко е оставащата наличност на ваучера в профила си.

3.5. В случай че Потребителят е запазил дата и час и не се е явил на заявеното събитие, то сумата по ваучера за съответното събитие се счита за използвана и Потребителят няма право на претенции относно неговата употреба към Dali Vino, включително и за връщане на платената цена на поръчката.

4. ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

4.1. В настоящата глава е уредена Програмата за лоялни клиенти “DaliVino Loyalty” („Програмата“), която е разработена специално за редовните Потребители на Dali Vino, в знак на благодарност за доверието и лоялността им.

4.2. За да се включи в Програмата, Потребителят следва да се регистрира на Уеб сайта на Dali Vino, а регистрираните вече Потребители автоматично получават възможност да се включат в Програмата.

4.3. При включване в Програмата, Потребителят получава достъп до точковата система на DaliVino, в която последният може да събира точки, които се начисляват при всяка направена поръчка, както и при всяка направена препоръка на приятел. Всеки 100 получени точки се равняват на 5лв., които Потребителят може да използва като намаление от следваща поръчка, закупуване на допълнителна консумация или специални продукти, в зависимост от събраните точки и достигнатото ниво от Програмата.

4.4. Всяка нова поръчка носи на Потребителя, участващ в Програмата, равностойността в точки на цената на направената поръчка, т.е. при направена поръчка за 35 лева, Потребителят получава 35 точки.

4.5. При всяка препоръка на приятел Потребителят, участващ в Програмата, получава 35 точки. Препоръка на приятел носи точки на Потребителя, ако нов Потребител се регистрира и ползва услугите на Dali Vino и този нов Потребител посочи изрично, че участващият в Програмата потребител е именно лицето, което е препоръчало Dali Vino.

4.6. Участниците в DaliVino Loyalty получават достъп до разнообразни привилегии като специални персонализирани предложения, промоции, комплименти, възможност за запазване на място с по–добра видимост и допълнителни отстъпки за бъдещите покупки, като отделните привилегии зависят от събраните от Потребителя точки, респективно достигнато ниво на лоялност. Отделните нива на лоялност са изрично и подробно посочени на уеб сайта на Dali Vino.

4.7. Dali Vino си запазва правото по всяко време да промени условията на Програмата, включително равностойността на събраните точки спрямо поръчка или препоръка, както и има право да прави промени по условията, точките или привилегиите на съответното ниво на лоялност.

5. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕНА ПОРЪЧКА

5.1. Потребителят има право да се откаже от поръчката без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка най-късно в срок до 48 (четиридесет и осем) часа преди съответното събитие. При отказ до 48 часа преди датата на събитието, потребителят има право да получи заплатената сума обратно или да си запази час за следващо събитие. В противен случай, сумата не се възстановява.

5.2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Dali Vino на посочения в Уеб сайта телефон за решението си да се откаже от поръчката, като индивидуализира услугите, от които се отказва, чрез предоставяне на всички данни за събитието, включително, но не само стойност на услугата, данни на лицето, направило заявката и данни за датата на събитието. Други начини за уведомяване относно правото на отказ не са приети, освен в случаите, когато това е изрично поискано от Потребителя и е получено съгласие от страна на Dali Vino.

5.3. Dali Vino възстановява на Потребителя заплатената от него цена при отказ от услугата, при условията по-горе, по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от отказа от заявка. В случай че цената е заплатена посредством кредитна или дебитна карта за разплащане, сумата, подлежаща на връщане, се превежда по банковата сметка на картата, с която е направено плащането.

5.4. При невъзможност за ползване на услуга по потвърдена Резервация за участие в събитие, Потребителят има право да преотстъпи правото на участие в арт събитието на трети лица, за което е необходимо да изпрати писмено уведомление до Dali Vino на посочения имейл за обратна връзка в Уеб сайта или да уведоми Dali Vino на посочения в Уеб сайта телефон.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА DALI VINO

6.1. Dali Vino полага необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на Уеб сайта.

6.2. Dali Vino обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.

6.3. Dali Vino има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Уеб сайта си или предоставянето на услугите на определени Потребители в случаите, когато Потребител разпространява посредством Интернет или по друг начин (чрез Кратки текстови съобщения, телефонни обаждания или вербално др.) съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, вулгарни, дискриминационни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание и/или когато Потребителят с действията си накърнява доброто име и репутацията на Dali Vino или други Потребители, както и когато нарушава законите на Република България, международните актове или застрашава и/или значително затруднява Предоставянето на услугите на Dali Vino.

6.4. При поискване от компетентните органи на Република България, Dali Vino има право да предоставя на същите цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

6.5. Dali Vino се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

6.6. Dali Vino има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на Dali Vino върху съдържащите се на Уеб сайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

6.7. Dali Vino си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие на Потребителя. Dali Vino има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

6.8. Dali Vino си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите услуги.

6.9. Dali Vino има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно предоставянето на услугите, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. Потребител на Уеб сайта www.dalivino.bg не може да възпроизвежда, променя, заличава, разпространява и разгласява информацията и данни, публикувани на Уеб сайтa.

7.2. Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е злоумишлени деяния. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

7.3. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското си име и паролата за достъп на друго лице, както и да не предоставя достъп до регистрационните зони на Уеб сайта. Потребителят се задължава да не подпомага нерегистриран потребител да получи достъп до зоните на Уеб сайта, изискващи регистрация.

7.4. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Dali Vino услуги.

7.5. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на Dali Vino, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Dali Vino. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

7.6. Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

7.7. Потребителят се задължава да ползва услугите добросъвестно, без да пречи и без да нарушава реда по провеждане на събитията на Dali Vino.

8. АВТОРСКИ ПРАВА

8.1. Цялото съдържание на Уеб сайта е предмет на авторското право на Dali Vino („Дъ Кейс” ЕООД). Потребителят на този Уеб сайт може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят на Уеб сайта не може да възпроизвежда, копира, предава, модифицира или използва с каквато и да е публична или търговска цел Уеб сайта или отделни негови страници без предварително писмено разрешение на Dali Vino.

8.2. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уеб сайта на „Dali Vino” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Dali Vino или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Dali Vino, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Правото на интелектуална собственост върху търговската марка  „Dali Vino” e обект на закрила по Закона за марките и географските означения и принадлежи на Dali Vino.

8.3. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

8.4. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Dali Vino, Потребителят дължи на Dali Vino неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Dali Vino от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, когато такива са претърпени.

8.5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от Dali Vino услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Dali Vino за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уеб сайта на Dali Vino и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

8.6. Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уеб сайта на Dali Vino, освен в случаите, когато е изрично уговорено.

9. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

9.1. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Dali Vino в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.

9.2. Потребителят носи отговорност за всякакви вреди, причинени на Dali Vino („Дъ Кейс” ЕООД) в резултат на виновни деяния на Потребителя.

9.3. Dali Vino („Дъ Кейс” ЕООД) и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на Уеб сайта, включително загуби или вреди поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради използване или разглеждане на Уеб сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Уеб сайта или други Уеб сайтове, свързани по някакъв начин с Уеб сайта.

9.4.  Dali Vino не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи условия или други Общи условия, публикувани на Уеб сайта www.dalivino.bg, когато това е резултат от форсмажорни събития и обстоятелства, каквито по своята същност представляват: природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни и общински органи и администрация; случаи на война, експлозии, терористични актове, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.

9.5. В случай че на Уеб сайта са публикувани рекламни материали на трети лица, именно тези трети лица са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които са публикували на Уеб сайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Dali Vino не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

9.6. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1. Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронната му поща /e-mail/, посочена от него след регистрацията му на Уеб сайта www.dalivino.bg.

10.2. В случай че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя акаунт или да уведоми Dali Vino за това. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща /e-mail/ ще се считат за надлежно получени.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Със зареждане в Уеб сайта www.dalivino.bg Потребителят потвърждава, че му е известно, че предоставянето на неговите лични данни в хода на ползване нa www.dalivino.bg е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението единствено на Договорите, които Дружеството сключва по занятие, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото законодателство.

11.2. Dali Vino може да промени, измени, допълни или прекрати всеки аспект на предоставените услуги или характиеристика на Уеб сайта си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

11.3. Потребителят заявява, че тези Общи условия са предоставени на неговото внимание при зареждане на www.dalivino.bg, запознат е със съдържанието на тези Общи условия и ги приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като сайтът www.dalivino.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта на „Дъ Кейс” ЕООД www.dalivino.bg и предоставяните чрез него услуги.

11.4. При приемане на настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е дал предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения”, отправяни от „Дъ Кейс” ЕООД до електронната поща на Потребителя, чрез СМС или по др. подобни начини.

11.5. Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Уеб страницата www.dalivino.bg с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд с местна подсъдност в гр. София.

11.6. Недействителността на уговорка от настоящите Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга уговорка от настоящите Общи условия.

11.7. Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

11.8. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, като изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на Уеб сайта на „Дъ Кейс” ЕООД – www.dalivino.bg.

11.9. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети със заповед от управителя на „Дъ Кейс” ЕООД 09.07.2019 г. и влизат в сила от същата дата. Настоящите общи условия са последно допълнени или изменени на дата 08.02.2021 г.